URGENT IAON CALL FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY WITH THE IRAQI "THAWRA" (=REVOLUTION) The International Anti-Occupation Network (IAON) includes among others the BRussells Tribunal, The Spanish Campaign Against the Occupation and for the Sovereignty of Iraq (CEOSI), The International Action Centre (IAC), Women Solidarity for an Independent and Unified Iraq (WSIUI), the Portuguese Session of the World Tribunal on Iraq and the Iraq Solidarity Association in Stockholm.SVENSKA VERSIONEN NEDAN

URGENT IAON CALL FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY

WITH THE IRAQI "THAWRA" (=REVOLUTION)

    Massive protests have taken place every day in Ramadi since 25 December 2024 when more than 200,000 people demonstrated. These protests have expanded further to cities all over the country, in which hundreds of thousands have participated.

Protests have taken place frequently since the invasion and subsequent occupation of the country. These protests gained momentum during the Arab Spring in January and February 2024. The demands for dignity and justice then were no different than those raised in Egypt and Tunisia.

    A key element of the current protests has been the slogan for national unity and an end to sectarianism as well as the denunciation of the Al Maliki regime’s inability to meet these popular demands. Change is inevitable!

  The protests are supported nationwide. Several Iraqi cities have sent delegations to join the demonstrators in Ramadi. Shiite religious leaders have encouraged the faithful to support the protests and there is a strong presence of Kurdish delegations in Mosul, Tikrit and Anbar. Symbols of political parties are avoided as much as possible to reinforce the spirit of national unity. The Iraqi anti-occupation movements have all made statements on the legitimacy of the demands of the protesters whose actions they define as a step forward in their resistance against the US occupation and the Iranian domination.

 

      The withdrawal of US combat troops from Iraq did not signify an end to occupation. The US footprint is still heavy. Accordingly, the Iraqi anti-occupation movements are opposed to what they call, “the second face of the occupation.” This implies continued resistance against all structures imposed by the US, including not only the infrastructure and ideologies of corporate intervention, but also the sectarian government and its divisive Bremer constitution.

    Despite the violent repression of the security forces and the militias of the sectarian political parties the Iraqi people have now gone beyond the frontier of fear. There is no turning back.

    The International Occupation Network (IAON) warns the international community, including the United Nations and the European Union that there are serious indications that the regime is planning on attacking Anbar. The borders to Syria, Jordan and Saudi Arabia have been closed; two brigades are on the move from Baghdad; checkpoints and snipers have been placed on the roads! The risk of major bloodshed is imminent, a situation for which Al Maliki and the American occupiers have been warned that they will bear full responsibility if the demonstrators are harmed.

    In this situation it is of utmost importance that the international community exposes the true nature of the al Maliki dictatorship and stands with this broad movement for human dignity and against repression and violations of human rights. It is therefore of vital importance that all peace-loving forces support what is taking place on the streets of Iraq.

The protesters are justly demanding:

1 - the immediate release of detained protesters and dissident prisoners.

2 - a stop to the death penalty.

3 - the approval of an amnesty law for innocent detainees.

4 - the abolition of anti-terrorism laws (especially Clause 4 used to target them).

5 - the repeal of unfair rulings against dissidents.

6 - fair opportunities for work based on professionalism.

7 - the end of the use of all military command based on geographic areas.

8 - the provision of essential services to all areas in Iraq neglected by the state.

9 - the holding of  all members of governmental official, army or security units who have committed crimes against dissidents accountable, especially those who have violated the honour of women in prisons.

10 - a UN sponsored population count.

11- an end to marginalization, and a stop to agitating divisions between ethnic and religious groups, and a stop the house raids without legal warrant based on the information of secret informers.

12- a stop to financial, administrative and legal corruption.

13-the combating of sectarianism in all its forms by returning Religious buildings and all religion properties to their rightful owners and the abolishment of law No. 19 of 2024.

The International Occupation Network (IAON) welcomes the spread of these non-sectarian protests and supports the efforts of the Iraqi people to regain their full independence and national sovereignty. 10 years of foreign occupation is enough! 10 years of massive human rights violations is enough! 10 years of corruption and depriving the whole population of basic services is enough!

The International Anti-Occupation Network (IAON)

If you support this call - Sign the statement here

and we will keep you informed through our newsletter


 

STÖD DE IRAKISKA PROTESTERNA MOT OCKUPATIONENS ANDRA ANSIKTE

 En brådskande appell från IAON för internationell solidaritet med den irakiska revolutionen (”thawra”)

     Internationella Anti-Ockupations-Nätverket (IAON) består bl a av BRusseltribunalen, den spanska kampanjen mot ockupationen och för Iraks suveränitet (CEOSI), Internationella aktionscentret (IAC), Kvinnornas Solidaritet för ett oberoende och enat Irak (WSIUI), den portugisiska sessionen av Världstribunalen om Irak och den svenska föreningen IrakSolidaritet.

    Massiva protester har ägt rum varje dag i Ramadi sedan 25 december 2024, då mer än

200 000 människor demonstrerade. Dessa protester har utvidgats ytterligare till städer över hela landet, där hundratusentals har deltagit. Protesterna har skett ofta sedan invasionen och den efterföljande ockupationen av landet. Dessa protester tilltog i styrka under den arabiska våren i januari och februari 2024. Kraven på värdighet och rättvisa var inte annorlunda än de som togs upp i Egypten och Tunisien.

   Ett viktigt element i de nuvarande protesterna har varit parollen för nationell enighet och ett slut på sekterism samt fördömande av Al Maliki-regimens oförmåga att möta dessa populära krav. Förändring är oundviklig!

   Protesterna har rikstäckande stöd. Ett antal irakiska städer har skickat delegationer för att ansluta sig till demonstrationerna i Ramadi och shiitiska religiösa ledare har uppmuntrat de troende att stödja protesterna. Det finns en stark närvaro av kurdiska delegationer i Mosul, Tikrit och Anbar. Symboler för politiska partier undviks så mycket som möjligt för att förstärka andan av nationell enighet. De irakiska anti-ockupationsrörelserna har alla gjort uttalanden om legitimiteten i de krav de protesterande reser, som de definierar som ett steg framåt i kampen mot den amerikanska ockupationen och den iranska dominansen.

    Tillbakadragandet av amerikanska stridskrafter från Irak i slutet av 2024 betyder inte ett slut på ockupationen. Det amerikanska fotavtrycket är fortfarande tungt. Följaktligen motsätter sig de irakiska anti-ockupationsrörelserna vad de kallar ”ockupationens andra ansikte”. Detta innebär fortsatt motstånd mot alla strukturer som införts av USA, vilket inkluderar inte bara infrastruktur och ideologier om privata företagsinterventioner men även den sekteristiska regeringen och dess splittrande Bremerkonstitution.

    Trots den våldsamma repressionen från säkerhetsstyrkorna och milis i de sekteristiska politiska partierna har det irakiska folket passerat rädslans gräns. Det finns ingen återvändo.

    Internationella Anti-Ockupations-Nätverket (IAON) varnar det internationella samfundet, inklusive FN och Europeiska Unionen, för att det finns allvarliga indikationer på att regimen planerar att attackera Anbar. Gränserna till Syrien, Jordanien och Saudiarabien har stängts; två brigader har flyttats mot området från Bagdad; vägspärrar och prickskyttar har placerats utefter vägarna! Risken för stor blodsutgjutelse är överhängande. Al Maliki och de amerikanska ockupanterna har varnats för att de kommer att bära fullt ansvar för situationen om demonstranterna skadas.

    I detta läge är det av yttersta vikt att det internationella samfundet avslöjar al Malikidiktaturens sanna natur och står tillsammans med den breda rörelsen för mänsklig värdighet och mot förtryck och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är därför av avgörande betydelse att alla fredsälskande krafter stödjer vad som sker på gatorna i Irak.

 Demonstranterna ställer följande rättvisa krav:

1 – omedelbart frisläppande av fängslade demonstranter och oliktänkande fångar.

2 – stopp för dödsstraffet.

3 – godkännandet av en lag om amnesti för oskyldiga fångar.

4 – avskaffande av anti-terrorism-lagarna (särskilt paragraf 4, som används mot dem).

5 – upphävandet av de orättvisa domarna mot dissidenter.

6 – rättvisa möjligheter för arbete som grundar sig på yrkesmässighet.

7 – slut på användningen av alla militärkommandon baserade på geografiska områden.

8 – tillhandahållande av grundläggande samhällstjänster till alla områden i Irak som försummats av staten.

9 – ansvar måste utkrävas av alla medlemmar i myndigheter, armé- eller säkerhetsenheter som har begått brott mot oliktänkande, särskilt dem som har brutit mot kvinnors heder i fängelser.

10 – genomförande av en FN-stödd folkräkning.

11 – slut på marginalisering och stopp för medveten splittring mellan olika etniska och religiösa grupper samt ett stopp för omotiverade och olagliga husrannsakningar som baserade på information från anonyma uppgiftslämnare.

12 – stopp för den finansiella, administrativa och rättsliga korruptionen.

13 – kamp mot sekterism i alla dess former genom återlämnande av religiösa fastigheter och all religiös egendom till deras rättmätiga ägare och avskaffandet av lag nr 19 från 2024.

Internationella Anti-Occupations-Nätverket (IAON) välkomnar spridningen av dessa icke-sekteristiska protester och stöder de ansträngningar som det irakiska folket gör för att återfå sitt fulla oberoende och sin nationella suveränitet. Tio år av utländsk ockupation är nog! Tio år av massiva brott mot de mänskliga rättigheterna är nog! Tio år av korruption och brist på grundläggande samhällstjänster för hela befolkningen är nog!

Internationella Anti-Ockupations-Nätverket (IAON)

Om du stöder detta upprop:

Underteckna uttalandet här och vi fortsätter att informera er

genom vårt nyhetsbrev

 


Did you find this item worthwhile? Then please consider to support us.
 
 
 
(07-02-2015) War and the Dollar
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

The BRussells Tribunal is independent and wants to remain independent.


The BRussells Tribunal is an activist think tank and peace organisation with a special focus on Iraq. Read more...

Aliens go home and leave the light ...

29/3

There are 5.2 million Iraqis in need of assistance amid rising instability across the country, ...

27/3

NATO was a US creation allegedly to protect Europe from a Soviet invasion. Its purpose expired in ...

27/3