De illegale oorlog geleid door de Amerikaans-Britse "Coalition of the Willing’ is - volgens de principes van Nurenberg - een misdaad tegen de vrede. Dergelijke oorlog moet, volgens het internationaal recht, juridische gevolgen hebben voor de agressors zodat de rechten van de slachtoffers gerespecteerd worden. Het IAON roept daarom iedereen op in 2024 mee te werken aan deze campagne: VERANTWOORDING EN RECHTVAARDIGHEID VOOR IRAK.terug naar de homepage van JUSTICE FOR IRAQ: 16 - 18 - 19  MAART
DE PRIJS PANELGESPREK BRUSSEL 19/03 PARTNERS RITS-FILM 18/03 SKOOP-FILM 18/03 AFFICHECAMPAGNE  

    Tien jaar van bezetting heeft Irak als natie vernietigd. Het sektarische politieke proces opgelegd door de Bremmer-grondwet is in strijd met het internationaal recht en  heeft geleid tot  een mislukte staat. Het huidige Irak wordt gekenmerkt door zowel de volledige vernietiging van alle openbare diensten als door de systematische schending van de mensenrechten, waaronder het recht op leven.  Een oude, diepgewortelde cultuur is gebrutaliseerd, vernietigd en werd herleid tot chaos.

Ondanks de terugtrekking van de reguliere strijdkrachten eind 2024, is Irak nog steeds een bezet land. Het blijft in de greep van de VS-administratie en wordt geregeerd door een niet-representatieve regering, die eerder loyaal is aan Iran dan aan haar eigen bevolking. De repressieve en sektarische beleidsmaatregelen van deze regering zijn en bedreiging voor het dagelijks bestaan van de Irakezen: hun bewegingsvrijheid wordt beperkt en hun dagelijks leven verstikt. Zolang het Iraakse volk niet de volledige controle over haar eigen land herwint, is er geen uitzicht op democratische verantwoording. Corruptie door de Staat en schendingen van de mensenrechten gaan verder onder het toeziend oog van de VS, Iran, Israël en andere regionale machten.

     Het Internationaal Anti-Bezettings-Netwerk (IAON) ondersteunt waarachtige zelfbeschikking voor het Iraakse volk en blijft zich verzetten tegen deze het nieuwe gezicht van de bezetting, gekenmerkt door een illegale, verdeeldheid zaaiende grondwet en een sektarische regering. Wij roepen op tot een algemene campagne in 2024, de tiende verjaardag van de oorlog en bezetting, waarbij we onze eisen herhalen:

1.         Een effectief einde van de bezetting vereist dat alle buitenlandse militaire en civiele adviseurs, veiligheidsaannemers en huurlingen Irak verlaten en dat alle overeenkomsten op lange termijn, politieke structuren en wetten, geïntroduceerd onder de bezetting én dus in strijd met de Conventies van Genève, worden afgeschaft.

2.         De eenheid van Irak moet worden verdedigd en alle buitenlandse pogingen om het land te verdelen worden verworpen. Door zijn geopolitieke positie en rijke natuurlijke bronnen is een stabiel, soeverein, veilig en verenigd Irak in het belang van zijn eigen bevolking, de regio en de hele wereld.

3.         De Iraakse anti-bezettingsbeweging is de enige echte vertegenwoordiger van het Iraakse volk.  Zoals benadrukt in de Le Feyt Verklaring, ligt de soevereiniteit van Irak in de handen van zijn volk in verzet, dat per definitie de wil van het Iraakse volk vertegenwoordigt om de onafhankelijkheid en de eenheid te verdedigen en het sektarisme af te wijzen.

4.         Mensenrechten worden dagelijks geschonden. Het veiligheidsapparaat in Irak is vandaag de dag een machinerie van onderdrukking en dood. Geregeld vinden massa-executies plaats en worden mensen veroordeeld zonder een eerlijk proces. Tienduizenden Irakezen worden over heel Irak willekeurig opgesloten, zowel in officiële als in geheime gevangenissen.  Foltering van gedetineerden is nog steeds wijdverbreid. Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van alle gedetineerden die vastzitten zonder aanklacht of proces, een onmiddellijke stopzetting van willekeurige arrestaties en executies,  en een onmiddellijk moratorium op de doodstraf in Irak.

5.         Miljoenen mensen zijn ofwel ontheemd of gevlucht uit Irak. Zolang er geen stabiliteit en veiligheid is, ontbreken de voorwaarden voor een veilige terugkeer. Er dienen onmiddellijk maatregelen genomen te worden om de waardigheid en de rechten van de ontheemden te beschermen.

6.         Het Pentagon heeft van Irak een proeftuin gemaakt voor verarmd uranium en andere wapens. De Werels Gezondheids-Organisatie moet de effecten van deze wapens voor de Iraakse bevolking onderzoeken. De Verenigde Staten dienen de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen en dus ook de de kosten voor het verwijderen van munitie en voor het ontsmetten van alle besmette gebieden.

7.         Alle landen die hebben deelgenomen aan de bezetting zijn volgens het Internationaal Recht verantwoordelijk voor de kosten van herstel en de wederopbouw van de Iraakse infrastructuur en prive-eigendom. Iraakse burgers moeten een financiële vergoeding krijgen voor het doorstane lijden.

8.         Alle oorlogsmisdaden moeten worden onderzocht door het Internationaal Strafhof. Amerikaanse functionarissen en anderen moeten juridisch verantwoordelijk worden gesteld voor de leugens en het beleid dat heeft geleid tot dit misbruik van Irak en zijn bevolking. Wij verwelkomen de uitspraken van het Kuala Lumpur Oorlogstribunaal en dringen er bij andere officiële instanties op aan om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

9.         Internationale instellingen moeten herhaaldelijk en permanent inspanningen doen om de humanitaire basisbehoeften van het Iraakse volk te verzekeren, om artsen en andere academici te beschermen, om een inschatting te maken van de geleden schade aan archeologische sites in Irak. Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten moet ervoor zorgen onmiddellijk een bijzondere rapporteur voor Irak te benoemen.

   Het IAON is de morele opvolger van het Wereld Tribunaal over Irak (WTI), een volk-tribunaal dat probeerde een aanzet te geven voor het afleggen van verantwoording: de geschiedenis moest zijn rechten krijgen.

Wij zullen niet accepteren dat de geschiedenis wordt herschreven door de machten die illegaal een soeverein land zijn binnengevallen en het hebben bezet. De VN blonk uit in stilte. De collectieve media blonken uit in stilte. Wij zijn er van overtuigd dat zwijgen gelijk staat aan  medeplichtigheid. Wij roepen iedereen op zich bij ons te voegen en zich luid en duidelijk uit te spreken vóór VERANTWOORDING EN RECHTVAARDIGHEID VOOR IRAK.

 

Vergadering van de Internationale Anti-Bezettingsnetwerk te Bever, België - 20 mei 2024


Vond u deze bijdrage de moeite waard? Geef ons dan uw steun.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(12-11-2012) Iraq executes 10

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(05-01-2013) To an Unknown Iraqi

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(05-01-2013) To an Unknown Iraqi

 
 
 
 
 

The BRussells Tribunal is independent and wants to remain independent.


The BRussells Tribunal is an activist think tank and peace organisation with a special focus on Iraq. Read more...

A dean at a college in Anbar University was assassinated in an armed attack central of Fallujah ...

7/5

Desde noviembre de 2024 hasta octubre de 2024 se encontraron malformaciones congénitas en el ...

7/5

SUMMARY OF EVENTS OF THE IRAQI POPULAR REVOLUTION Bulletin No. ...

6/5